Voor de Groep

Verbetertraject

We begrijpen dat iedere leerkracht unieke kwaliteiten en uitdagingen heeft. Soms komt het voor dat een leerkracht op bepaalde punten niet voldoet aan de verwachtingen. In zulke gevallen is het belangrijk om gerichte begeleiding te bieden die niet alleen inspeelt op de ontwikkelpunten, maar ook het vertrouwen en de motivatie van de leerkracht versterkt. Ons aanbod is ontworpen om dit proces zorgvuldig en effectief te begeleiden.

Doel

Het traject richt zich op het verbeteren van specifieke functioneringsaspecten van de leerkracht, zoals vastgesteld tijdens een beoordelingsgesprek. Het doel is om samen met de leerkracht te werken aan concrete verbeterpunten, zodat hij of zij weer met vertrouwen en competentie voor de klas kan staan.

Werkwijze

Onze begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Klikgesprek

Voor een succesvolle begeleiding is een goede werkrelatie tussen de leerkracht en de begeleider essentieel. Ook is het van groot belang om helder te hebben hoe de leerkracht kijkt naar de doelen die in het beoordelingsgesprek zijn gesteld. Daarom starten we met een klikgesprek om de wederzijdse verwachtingen en doelen af te stemmen.

Nu-meting (optioneel)

Soms is er na een beoordelingsgesprek behoefte aan de blik van een externe op de thema’s waarop verbetering noodzakelijk wordt geacht. We voeren een uitgebreide analyse uit op basis van de documenten die de school heeft gehanteerd in het beoordelingstraject. Dit helpt om de huidige situatie duidelijk in kaart te brengen en de verbeterpunten nauwkeurig vast te stellen.

Begeleidingsmomenten

Gedurende vijf begeleidingsmomenten, verspreid over drie maanden, werken we gericht aan de verbeterdoelen. Deze sessies bestaan uit:

  • Online co-teaching sessies: Ondersteuning en begeleiding via Teams. De begeleiding richt zich op reflectie en feedback op een door de leerkracht voorbereide (maar nog te geven) les. Idealiter is dit ook de les waarbij het groepsbezoek plaatsvindt.
  • Groepsbezoek met filmopname: Observatie van de klaspraktijk, gevolgd door een grondige analyse van de beelden en een nagesprek.
  • Nabespreking: Een diepgaand gesprek met de leerkracht om de observaties te bespreken en acties voor verdere verbetering vast te stellen. Elke nabespreking wordt afgesloten met het bepalen van de opbrengsten het opstellen van een inhoudelijke rapportage aan de schoolleiding.

Halverwege het traject vindt een tussenevaluatie plaats met de schoolleiding om de voortgang te bespreken en eventuele bijsturingen aan het traject door te voeren.

Afsluitend wordt een driegesprek gevoerd, met de leerkracht, de leidinggevende en de begeleider. Ook wordt een eindrapportage opgesteld. Hierin worden de resultaten van de begeleiding gerapporteerd. De vaststelling of het traject tot voldoende vordering heeft geleid met betrekking tot de gestelde doelen, is aan de leidinggevende. Die beschikt met de opbrengsten van een verbetertraject van Voor de Groep over grondige informatie die het maken van een onderbouwde keuze ondersteunt.